Minister Asscher heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Wat is belangrijk voor u als werkgever? Een kort overzicht van de wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend
Per 1 juli 2016 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. Werknemers van 23 jaar en ouder met een voltijddienstverband hebben vanaf die datum recht op een minimumloon van € 1.537,20 per maand. Dat is 0,8% hoger dan in de eerste helft van dit jaar.

Subsidie praktijkleren aanvragen kan weer
Sinds 2 juni 2016 kunnen werkgevers weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student en is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats verzorgen voor:

  • vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • hbo’ers die een duale of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek, landbouw of natuurlijke omgeving;
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de duur van de periode waarin de werkgever begeleiding heeft gegeven en het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend. De subsidie is maximaal € 2.700 per jaar per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Een werkgever vraagt de subsidie achteraf aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit betekent dat werkgevers die in het studiejaar 2015-2016 een praktijk- of werkleerplaats hebben aangeboden hier nu subsidie voor kunnen aanvragen. De aanvraagperiode duurt tot en met 15 september 2016.

Plan voor wijziging regels transitievergoeding
De werknemer heeft geen recht op de transitievergoeding als in de cao voor een gelijkwaardige voorziening is gezorgd. Cao-partijen mogen dan zelf bepalen wat de omvang van de voorziening is, zolang deze maar gericht is op het vinden van nieuw werk. De wijziging moet per 1 januari 2018 ingaan.

Werkgevers krijgen een compensatie voor de transitievergoeding die ze bij ontslag vanwege langdurige ziekte moeten betalen. Die compensatie wordt betaald vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. Hier staat wel een premieverhoging tegenover. Hoewel ook voor deze wijziging 1 januari 2018 als beoogde ingangsdatum geldt, gaat die mogelijk met terugwerkende kracht in.

Straks volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar
Het volledige wettelijk minimumloon geldt straks voor iedere werknemer van 21 jaar en ouder. Nu is dat nog 23 jaar en ouder. Daarnaast gaat het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar omhoog. De beginleeftijd voor een volledig minimumloon wijzigt stapsgewijs naar 21 jaar. Ook het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar oud wordt stapsgewijs verhoogd. De ingangsdatum is nog onbekend.

Er komt een uitzondering op deze aanpassingen van het minimumloon voor leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo. Dit moet voorkomen dat de loonkosten voor werkgevers die deze leerwerkplekken aanbieden te zeer stijgen. Voor alle werkgevers geldt dat zij ook voor 21- en 22-jarige werknemers in aanmerking komen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze werknemers gaan immers 100% van het wettelijk minimumloon verdienen.

Tussenperiode keten verkort naar 3 maanden
Vanaf 1 juli 2016 kan in de cao de minimale tussenperiode die de ketenbepaling doorbreekt, worden teruggebracht van 6 naar 3 maanden. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden als gevolg van de weersomstandigheden seizoensgebonden zijn. Dit voorstel is op 31 mei door de Eerste Kamer aangenomen.

Maatregelen om loondoorbetaling te verlichten
Werkgevers en werknemers blijven verantwoordelijk voor voldoende re-integratie-inspanning, maar als de re-integratie conform het plan van aanpak is verlopen, krijgen werkgevers geen loonsanctie opgelegd. Ook niet als er geen re-integratie tweede spoor is toegepast.

Werkgevers kunnen straks ook een vervroegde IVA-keuring aanvragen (nu kan dat alleen een werknemer). Dit is een uitkering voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken en van wie de kans klein is dat ze herstellen. Als de IVA-uitkering wordt toegekend, kan de werkgever die verrekenen met het loon dat hij moet doorbetalen bij ziekte.

 Alle verzekeraars moeten straks gebruik maken van de zogenoemde ‘forward looking’-manier om de premie vast te stellen. Deze manier zorgt voor minder fluctuaties in de premie, waardoor de werkgever weet waar hij op de lange termijn aan toe is.

Pas verbod op wp-contentingen per 1 januari 2017
Het verbod op wp-contentingen op het wettelijk minimumloon wordt uitgesteld tot 2017. Daarnaast komt er een uitzondering op het verbod voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering van werknemers. Die mogen werkgevers dus wel rechtstreeks uit het nettoloon van werknemers betalen.

Hoe staat het met het quotum arbeidsbeperkten?

Als blijkt dat werkgevers in de marktsector en de overheid in 2015 niet voldoende banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten, kunnen werkgevers in 2017 voor het eerst te maken krijgen met een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Lukt het een werkgever niet om aan dit quotum te voldoen, dan moet hij in 2018 een quotumheffing betalen. Deze quotumheffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur per week.

Nieuwe regels meerwerk, stukloon en uurloon
De regels voor meerwerk, stukloon en uurloon gaan op de schop. Er komt een wettelijk minimumloon per uur dat gelijk is voor alle werknemers. Dat uurloon wordt dan voor alle werknemers gebaseerd op een
38-urige werkweek.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming