Klachtenregeling Accountantskantoor de Lange B.V.

 1. Algemeen

 1. Om conform de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) te waarborgen dat  personen van buiten ons kantoor en bij ons werkzame of aan ons kantoor verbonden  personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende schendingen ten aanzien van het  kwaliteitsbeleid dan wel het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen of (mede) buiten ons  kantoor aan de orde kunnen stellen beschikt Accountantskantoor de Lange B.V. over een  klachtenregeling. Deze klachtenregeling leidt ertoe dat klachten zorgvuldig, vertrouwelijk en  tijdig worden behandeld en vastgelegd. Tevens leidt deze klachtenregeling ertoe dat de  vermeende schendingen waarover wordt geklaagd, tijdig worden afgehandeld door het  nemen van passende maatregelen wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn. Dit met als doel  herhaling te voorkomen. 
 2. De klachtenregeling wordt gepubliceerd op zowel onze website als in ons kwaliteitssysteem. 3. De vennoten van Accountantskantoor de Lange B.V. garanderen medewerkers die meldingen  aan de kwaliteitsbepaler doorgeven op grond van deze klachtenregeling, dat de melding op  geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen het  kantoor, dan wel zijn/haar carrière. 
 1. Reikwijdte 

Deze klachtenregeling heeft betrekking op de volgende situaties: 

 1. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door Accountantskantoor de Lange B.V. of haar  medewerkers; 
 2. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van wet- en regelgeving door  Accountantskantoor de Lange B.V. of haar medewerkers; 
 3. Alle werkelijke of vermoede schendingen van het kwaliteitsbeleid en/of het stelsel van  kwaliteitsbeheersing van Accountantskantoor de Lange B.V. door medewerkers; 4. (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden; 5. (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie; 6. Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de kwaliteitsbepaler in  aanmerking komen. 

3. Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klachtenregeling valt, heeft  de melder de mogelijkheid deze te melden aan de kwaliteitsbepaler van Accountantskantoor  de Lange B.V. ;
 2. De melding onder deze regeling zowel door interne als externe personen vindt uitsluitend  digitaal plaats hetzij rechtstreeks aan de kwaliteitsbepaler, hetzij via info@acc-delange.nl. 3. De kwaliteitsbepaler bevestigt de melding binnen vijf werkdagen aan de melder. De  kwaliteitsbepaler informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in  behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk drie weken na de  ontvangst van de melding. 
 3. De kwaliteitsbepaler informeert de melder uiterlijk na drie weken over de afhandeling van  de melding en indien van toepassing, de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze  termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert  de kwaliteitsbepaler de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal  worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding. 
 4. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van wet- en regelgeving  dan wel het kwaliteitsbeleid en/of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van Accountantskantoor de Lange B.V. , worden in alle gevallen door de kwaliteitsbepaler  afgehandeld, eventueel in samenspraak met de de verantwoordelijke accountant, geheel met  inachtneming van de vertrouwelijkheid.

 

 1. Vertrouwelijkheid 
 1. De melding, de correspondentie hierover, de behandeling en vastlegging vinden plaats op  basis van vertrouwelijkheid met betrekking tot de NAW-gegevens van de melder, tenzij de  melder de verantwoordelijke accountant en/of de kwaliteitsbepaler ontheft van zijn  geheimhoudingsplicht.