Home 9 Salarisadministratie nieuws 9 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 2.0

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 2.0

door | jun 30, 2020

Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met 4 maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel enkele nieuwe voorwaarden.

Het doel van de NOW is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. U kunt op grond van de NOW een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

Gevolgen voor u
Aanvragen voor de NOW 2.0 staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW.

U kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni t/m september, mits u ten minste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. U ontvangt hierover een voorschot van 80%.

Omzetdaling en loonsom
In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom.

Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW voor u is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door 3 gedeeld. De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heeft u ook NOW 1.0 aangevraagd, dan dient de omzetperiode aan te sluiten op de periode die u heeft gekozen bij de NOW 1.0. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat overige subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen. De NOW wordt niet gezien als omzet.

Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020.

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Voorschot en definitieve vaststelling
Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom – zoals gebruikt bij het voorschot – vergeleken met de loonsom van de 4-maandsperiode juni 2020 t/m september 2020. Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. De subsidie wordt dan lager vastgesteld en het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd.

Anders dan in de NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoensbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode, zoals nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die door overname zijn gegroeid.

Gevolgen bij ontslag van werknemers
Als u in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de maximaal te vergoeden loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd in de referentiemaand, vermeerderd met de forfaitaire opslag, over 3 maanden.

Bij grotere ontslagaanvragen wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als u in de periode van 30 mei 2020 t/m 30 september 2020 één of meerdere meldingen, als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO), doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. De extra korting wordt niet toegepast als u een akkoord over de ontslagaanvraag heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Is dat niet gelukt, dan wordt de subsidie alsnog niet met 5% verminderd wanneer deze partijen gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie hebben verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is en de werkgever dit verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet heeft ingetrokken.

Geen dividend en bonus
Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 wanneer een subsidie van € 125.000 (of meer) of een voorschot van € 100.000 (of meer) wordt ontvangen. Dit moet u bij aanvang verklaren. Dergelijke handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over 2019. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Accountantsverklaring
Bij de aanvraag van de definitieve vaststelling dient u een accountantsverklaring te overleggen. Dit hoeft niet bij een voorschot van minder dan € 100.000. Deze vrijstelling vervalt als de totale subsidie op het niveau van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep wordt vastgesteld op € 125.000 of meer.

Scholing
Voor de NOW 2.0 geldt voor u een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Aanvraag en betaling
De aanvraag voor de NOW 2.0 kunt u indienen vanaf 6 juli a.s. t/m 31 augustus 2020 met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij dient u de procentuele verwachte omzetdaling te vermelden, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 4-maandsperiode waarover u de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in 2 termijnen.

Binnen 24 weken na 15 november 2020 dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als de door u gekozen omzetperiode eindigt met de maand november dan vraagt u de vaststelling aan binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Meer informatie?
Heeft u meer informatie nodig of hulp bij uw aanvraag? Wij helpen u graag verder bij de aanvraag voor de NOW 2.0. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en indien vereist zorgen voor een accountantsverklaring.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.