Home 9 Fiscaal nieuws 9 Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

door | jul 2, 2020

Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Wellicht kunt u er gebruik van maken en daarom vertellen wij u er graag meer over.

Eenmalige subsidie
Het betreft een eenmalige subsidie die u kunt gebruiken om uw vaste lasten in de maanden juni t/m september 2020 te betalen. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden aan de regeling verbonden:

 • U moet een MKB-ondernemer zijn die op 15 maart 2020 in het Handelsregister ingeschreven stond, waarbij ook uw SBI-code per die datum een belangrijke rol speelt. Alleen ondernemers met hoofd- of nevenactiviteiten in de vastgestelde SBI-codes komen namelijk voor subsidie in aanmerking. Op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl kunt u uw SBI-code invoeren, waarna u vanzelf leest of u in aanmerking zou kunnen komen voor de regeling. Ontving u subsidie onder de TOGS, dan voldoet uw SBI-code zonder meer.
 • Uw omzet moet met ten minste 30% zijn gedaald.
 • U moet meer dan € 4.000 aan vaste lasten hebben.
 • U mag niet al op 31 december 2019 in financiële moeilijkheden hebben verkeerd.
 • De onderneming moet ten minste één vestiging hebben op een ander adres dan het privéadres van de ondernemer, of er moet een vestiging zijn die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de ondernemer en voorzien is van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet voor horeca- en ambulante ondernemingen. Voor een horecaondernemer is voldoende dat hij of zij ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

Omzetverlies
Hiervoor schreven wij al dat u een omzetverlies van ten minste 30% moet hebben geleden. Dit berekent u door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en de omzet in de subsidieperiode te bepalen en deze te delen door de omzet in de referentieperiode.

 • De omzet in de referentieperiode is de som van de omzet in het 2e kalenderkwartaal van 2019, gedeeld door 3, vermeerderd met de omzet in het 3e kalenderkwartaal van 2019.
  Er zijn uitzonderingen op de referentieperiode mogelijk voor bedrijven die in de loop van 2019, dan wel in de eerste 2 maanden van 2020 werden ingeschreven.
 • De omzet in de subsidieperiode is de som van de omzet in het 2e kalenderkwartaal van 2020, gedeeld door 3, vermeerderd met de omzet in het 3e kalenderkwartaal van 2020 (dit is vanzelfsprekend een schatting).
  Voor de som van de omzet tellen subsidies verkregen met het oog op de bestrijding van de negatieve gevolgen van COVID-19 niet mee.

De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten.

Vaste lasten
U ontvangt de subsidie om, in een periode van weinig omzet, toch uw vaste lasten te kunnen blijven voldoen. Het gaat dan om de overige bedrijfskosten. Variabele lasten tellen niet mee. De regeling werkt met een vast percentage per sector. Je hoeft de vaste lasten dus niet zelf te berekenen.

Hoogte subsidie
De maximale subsidie bedraagt € 50.000 voor de volledige periode. De berekening luidt als volgt: A x B x C x 0,5.

 • A = omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in euro’s
 • B = omzetverlies, uitgedrukt in hele procenten
 • C = ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, uitgedrukt in procenten. Dit is per sector bepaald op basis van gegevens van het CBS.

Het laatste gedeelte van de som, de factor 0,5, laat zien dat u altijd 50% zelf blijft dragen.

Is de uitkomst van de berekening minder dan € 1.000 dan bedraagt de subsidie € 1.000. Is de getroffen MKB-onderneming na 29 februari 2020 voor het eerst in het Handelsregister ingeschreven, dan kan er ook aanspraak op € 1.000 worden gemaakt.

Aanvraagperiode
De subsidie kan vanaf 30 juni, 12.00 uur t/m 30 oktober 2020, 17:00 uur worden aangevraagd. Dit gebeurt via een formulier op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl en hierop zal binnen 8 weken worden beslist. Wanneer de subsidie wordt verleend, dan zal er een eenmalig voorschot van 80% worden uitgekeerd. De vaststelling van de subsidie dient vervolgens voor 1 april 2021 te worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat u uw administratie tot 10 jaar na de beschikking tot subsidievaststelling dient te bewaren en dat u tot 5 jaar medewerking dient te verlenen aan evaluaties rondom doeltreffendheid en de effecten van de verleende subsidie.

Meer informatie?
Heeft u meer informatie nodig of hulp bij uw aanvraag? Wij helpen u graag verder bij de aanvraag voor deze en andere regelingen. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Startpunt 2024

De brochure ‘Startpunt 2024’ informeert u over de laatste wijzigingen die per 1 januari 2024 zijn ingegaan.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.