Home 9 Fiscaal nieuws 9 Update coronamaatregelen 2021

Update coronamaatregelen 2021

door | jun 15, 2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus gevolgd door de 1e lockdown, medio maart 2020, heeft de overheid allerlei steunmaatregelen getroffen voor burgers en bedrijven. Sommige zijn inmiddels stopgezet, maar andere lopen nog steeds door, al dan niet in gewijzigde vorm.

Nu de 3e stap in het openingsplan is gezet en er nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van de financiële steun, is het een mooi moment om u ‘bij te praten’ over de laatste stand van zaken.


Korte inhoudsopgave
We starten dit bericht met een korte opsomming van de maatregelen waarover we u willen bijpraten:

 1. Uitstel belastingbetaling
 2. Urencriterium voor zelfstandigen
 3. Invorderings- en belastingrente
 4. Tegemoetkoming doorbetaalde kinderopvangkosten
 5. Administratieve verplichtingen loonbelasting
 6. Vaste reiskostenvergoedingen
 7. Aspecten g-rekening
 8. Vervanging BIK-regeling door lagere Awf-premie
 9. Update NOW-spelregels
 10. TVL tweede én derde kwartaal 2021
 11. Startersregeling
 12. Update TOZO- en TONK-regelingen


1.Uitstel belastingbetaling

Tot 1 juli 2021 kunt u nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen*). Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021.

De opgebouwde belastingschuld hoeft u dan niet meteen af te lossen. U moet hier uiterlijk op 1 oktober 2022 mee beginnen. Ook mag u er langer over doen. De aflossingstermijn is namelijk verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Als voorwaarde voor deze regeling geldt wel dat u met ingang van 1 juli 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet!

Tip
Heeft u eerder een aanvraag voor 3 maanden uitstel ingediend en nog nooit verlengd en kunt u na deze 3 maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 juli 2021 verlenging van het uitstel aanvraagt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Let op
*)Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het uitstel van betaling toch wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Daarvoor is op 3 juni 2021 een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht dit mogelijk te maken. De regering hoeft hier niet aan tegemoet te komen, maar bij een meerderheid in de Tweede Kamer is de kans daarop wel groter. Op het moment van schrijven van dit bericht heeft de regering nog geen beslissing genomen. Zodra hierover meer bekend is, laten we het u weten.

2.Urencriterium voor zelfstandigen
U komt in aanmerking voor allerlei ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, als u voldoet aan het zogenaamde ‘urencriterium’. Dit criterium wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u ten minste 1.225 uren per jaar (24 uur per week) aan werkzaamheden voor uw onderneming heeft besteed.

In het 1e halfjaar van 2021 geldt een versoepeling van dit criterium in verband met de coronapandemie; u wordt geacht ten minste 24 uren per week aan uw onderneming te hebben besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Deze versoepeling wordt na 30 juni 2021 niet verder verlengd. Het kabinet vindt een verlenging niet nodig in het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Vanaf 1 juli a.s. tellen alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren weer mee voor het urencriterium.

Seizoensgebonden ondernemers
Heeft u een seizoensgebonden bedrijf? In dat geval is de versoepeling niet effectief als de piek van uw werkzaamheden in de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 valt. Voor u is er – net als in 2020 – een aanvullende regeling getroffen. U wordt daarbij geacht in de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 evenveel uren aan de onderneming te hebben besteed als in de periode 1 januari t/m 30 juni 2019. U kunt met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren u in het 1e halfjaar van dat jaar aan de onderneming heeft besteed en zo ook beoordelen of u in 2021 aan dit urencriterium voldoet.

Tip
Uren die u besteedt aan de kernactiviteiten van uw onderneming tellen natuurlijk mee voor het urencriterium. Maar denk daarnaast ook aan reistijd en tijd besteed aan acquisitie en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten en andere werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten. Het is verstandig om de uren regelmatig (dagelijks/wekelijks) te noteren. Het achteraf opstellen wordt vaak niet geaccepteerd, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is en de uren daardoor niet controleerbaar zijn.

3.Invorderings- en belastingrente
De tijdelijk naar 0,01% verlaagde invorderingsrente geldt tot en met 31 december 2021. Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dan wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het percentage met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%.

Belastingrente
De belastingrente is al eerder verhoogd. Sinds 1 oktober 2020 bedraagt deze rente weer 4%. Dit percentage geldt tot het einde van het jaar ook voor de vennootschapsbelasting. Daarna wordt de belastingrente voor deze belasting verder verhoogd naar 8%. Dit betekent dat het van groot belang is dat u de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tijdig indient.

4.Tegemoetkoming doorbetaalde kinderopvangkosten
Sinds 15 mei 2021 is de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO) opengesteld. U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming voor de kinderopvangkosten als u geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie heeft ontvangen voor de kinderopvang én u tijdens de sluitingsperiodes van de kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang de kinderopvangfactuur heeft doorbetaald. U kunt de tegemoetkoming tot 15 juli 2021 aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De tegemoetkoming is per uur niet hoger dan de maximum uurprijs per opvangsoort.

5.Administratieve verplichtingen loonbelasting
U heeft als werkgever allerlei wettelijke administratieve verplichtingen, maar u kunt daar door de coronacrisis niet, niet tijdig of niet helemaal aan voldoen. Daarom hanteert de Belastingdienst een soepel beleid, waarbij u bij het niet nakomen van een administratieve verplichting de gelegenheid krijgt om de tekortkoming te herstellen, zodra u dat kunt.

Heeft u bijvoorbeeld niet tijdig aan de identificatieplicht voldaan? Dan blijft het anoniementarief achterwege als u de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt, zodra u daar in redelijkheid toe in staat bent. Dit versoepelde beleid zou eindigen op 1 juli 2021, maar is inmiddels verder verlengd tot 1 oktober 2021.

6.Vaste reiskostenvergoedingen
U kunt als werkgever een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. De verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken, hoeft tijdelijk geen gevolgen te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding. Het gaat hier steeds om reiskostenvergoedingen die u vóór 13 maart 2020 (dus vóór de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan uw werknemers heeft toegekend. Ook deze versoepeling is verder verlengd van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021.

Tip
U hoeft de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding niet aan te passen, maar wilt u de vergoeding wel bijstellen bij een verandering van het reispatroon van uw werknemers, dan mag dat ook.

7.Aspecten g-rekening
Leent u personeel uit of detacheert u medewerkers en maakt u gebruik van een g-rekening? U kunt de Belastingdienst dan verzoeken om deze g-rekening te deblokkeren. Dit kan onder normale omstandigheden alleen voor overschotten op de g-rekening. Maar er wordt tijdelijk een uitzondering gemaakt voor ondernemers die zijn geraakt door de coronacrisis.

In dit geval kunnen ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing en btw, waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Dit versoepelde beleid blijft mogelijk tot het einde van het bijzonder uitstel, inclusief betalingsregeling, dus tot 1 oktober 2027.

Ook is het in dergelijke gevallen mogelijk dat een ‘schone’ verklaring betalingsgedrag wordt afgegeven, waarin wordt verklaard dat een onderaannemer alle loonheffingen heeft betaald.

8.Vervanging BIK-regeling door lagere Awf-premie
Het kabinet heeft de BIK-regeling geheel en met terugwerkende kracht ingetrokken. Uit informeel overleg met de Europese Commissie – die de regeling nog moest goedkeuren – is namelijk gebleken dat de kans groot is dat de BIK-regeling zal worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.

Omdat het kabinet wel graag investeringen wil blijven stimuleren, wordt de Awf-premie verlaagd (mogelijk met ingang van 1 augustus 2021). Hierdoor verlagen uw loonkosten en verbeteren uw liquiditeit en solvabiliteit. Daarmee vergroot de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. De Awf-premie zal naar verwachting worden verlaagd van 2,7% naar 0,34% over het loon van werknemers met een vast contract en van 7,7% naar 5,34% over het loon van andere werknemers. Het verschil tussen de hoge en lage Awf-premie blijft dus 5%-punt.

9.Update NOW-spelregels
De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van 3 maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli t/m 30 september 2021. Net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon (2 x € 4.859).

Wat is wel gewijzigd?
Een belangrijke wijziging is dat u bij de aanvraag van NOW 4.0 voor de loonsom februari 2021 als referentiemaand moet hanteren. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die referentiemaand is niet meer representatief. Een andere belangrijke wijziging is dat u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer hoeft mee te tellen als omzet voor de NOW. Dit geldt vanaf de start van NOW 3.0: 1 oktober 2020. Vraagt u NOW 4.0 en NOW 3.0 aan of heeft u die aangevraagd, dan hoeft u dus geen rekening te houden met de ontvangen TVL.

Tip
Als u TVL heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de 4e aanvraagperiode, kunt u mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot 16 juli 2021. U kunt hiervoor bellen met UWV Telefoon NOW.

Let op
Voor de 1e en 2e aanvraagperiode NOW telt de TVL dus wél mee als omzet, ook bij de definitieve berekening van de subsidie.

Minder vaak derdenverklaring nodig
Het aanvragen van de NOW-subsidie brengt de nodige administratieve verplichtingen met zich mee. Eén van die administratieve verplichtingen betreft de derdenverklaring. Minister Koolmees stelt voor om het drempelbedrag voor een derdenverklaring bij NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) en NOW 4.0 te verhogen naar € 40.000 voor zowel het voorschot (nu: € 20.000) als het definitieve subsidiebedrag (nu: € 25.000). De verwachting is dat hierdoor ongeveer 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeven aan te leveren.

De bovengrens van € 125.000 – waarboven een accountantsverklaring verplicht is – blijft gelijk, maar gaat ook gelden voor het voorschot (nu: € 100.000). Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moet u dus een derdenverklaring aanleveren bij een subsidiebedrag tussen € 40.000 en € 125.000.

Minder werkzaamheden
Laat u uw NOW-aanvragen verzorgen door een deskundige derde (dat kan ook uw accountant zijn), die ook al uw normale administratieve dienstverlening verzorgt? En komen deze werkzaamheden overeen met die nodig zijn in het kader van de afgifte van de derdenverklaring? In dat geval hoeven deze werkzaamheden niet dubbel te worden uitgevoerd. Dit kon al bij NOW 1.0 en NOW 2.0, maar dit is nu verduidelijkt. De derdenverklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag. De verduidelijking zal worden verwerkt in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3.0 en NOW 4.0.

Gezamenlijke controle NOW 3.0 en 4.0
Maakt u van twee of drie tranches gebruik van NOW 3.0, dan kunnen na afloop van de laatste tranche alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden in één keer worden gecontroleerd. Maakt u ook gebruik van NOW 4.0, dan kan ook de controle van NOW 4.0 worden betrokken bij de gezamenlijke controle voor NOW 3.0. Nu moeten de controles nog per tranche van NOW 3.0 worden uitgevoerd. Heeft u niet van twee of meer NOW-periodes gebruik gemaakt, dan kunt van de bestaande controlemethode gebruik blijven maken.

De openingsdata van de loketten voor het indienen van de aanvragen voor de vaststelling van de verschillende tranches in NOW 3.0 en NOW 4.0 worden aangepast, zodat u deze aanvragen in één keer kunt indienen.

Loket aanvraag NOW 3.0 vijfde tranche tot eind juni open
U kunt nu NOW 3.0-subsidie voor de 5e tranche (april t/m juni 2021) aanvragen bij het UWV. Het loket is daartoe nog tot en met 30 juni 2021 open. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de 4e tranche. Het maximale vergoedingspercentage is 85% van de loonsom. U moet ten minste 20% omzetverlies lijden en de maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer bedraagt € 9.718 per maand (2 x het maximum dagloon van € 4.859).

Heeft u ook voor de 4e tranche NOW-subsidie gehad, dan moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten. Ook in de 5e tranche mag u de loonsom geleidelijk verminderen met 10% ten opzichte van de loonsom van juni 2020, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van uw werknemers.

Aanvragen terugbetalingsregelingen NOW 1.0 en 2.0
Na de vaststelling van de definitieve NOW-steun kan blijken dat u te veel NOW-steun heeft ontvangen en deze moet terugbetalen. Daarvoor kan een betalingsregeling worden getroffen met het UWV. Dit kan telefonisch (088 – 898 20 04), maar ook digitaal via formulieren.

Momenteel is er een formulier voor de terugbetaling van NOW-steun over de 1e periode (maart t/m mei 2020) beschikbaar en een formulier voor de 2e NOW-periode (juni t/m september 2020). Voor het invullen van het formulier heeft u het loonheffingennummer en het bedrag van de terugbetaling nodig. U kunt aangeven in hoeveel maandelijkse termijnen u het bedrag kunt terugbetalen. Er is met het UWV afgesproken dat coulant zal worden omgegaan met terugbetalingsregelingen.

Let op
U kunt dus niet eerder een terugbetalingsregeling aanvragen dan dat u een beslissing heeft ontvangen op de aanvraag van de definitieve vaststelling.

10.TVL tweede én derde kwartaal 2021
U kunt binnenkort TVL voor het 2e kwartaal van 2021 (Q2 ) aanvragen via rvo.nl. Voor het mkb (maximaal 250 medewerkers) is het maximale subsidiebedrag € 550.000 en voor grote bedrijven is het maximale bedrag verhoogd naar € 1.200.000. Het subsidiepercentage van de TVL-regeling is voor dit kwartaal verhoogd van 85% naar 100%.

U moet tenminste een omzetverlies hebben van 30%. Dit stelt u vast door uw omzet in het 2e kwartaal 2021 te vergelijken met de omzet in het 2e kwartaal van 2019 óf het 3e kwartaal van 2020 (de referentieperiodes). Bij een omzetverlies van 100% wordt 100% van de vaste lasten vergoed.

Berekende vaste lasten
Het gaat hier niet om uw werkelijke vaste lasten, maar om de berekende vaste lasten. De berekende vaste lasten zijn gebaseerd op CBS-gegevens over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de W&V-rekening binnen uw branche, uitgedrukt in een percentage. De vaste lasten binnen uw branche hangen dus samen met uw SBI-code. Op rvo.nl vindt u een lijst met de SBI-codes van branches met de bijbehorende percentages vaste lasten.

Op het moment van schrijven van dit bericht zou het loket voor TVL Q2 in de 2e helft van juni 2021 opengaan. Is dat niet het geval, dan kunt u zich aanmelden voor een update van de RVO. Zodra de aanvraagtermijn start, krijgt u automatisch bericht. U kunt zich in hetzelfde formulier ook aanmelden voor een update over andere TVL-gerelateerde zaken, zoals over de start van TVL Q3.

TVL met een kwartaal (Q3) verlengd
Het kabinet heeft besloten om de TVL met een kwartaal (juli t/m september 2021) te verlengen. Dit geldt ook voor de extra opslag voor land- en tuinbouwbedrijven. De voorwaarden van TVL Q3 zijn vrijwel gelijk aan die van TVL Q2.

Een belangrijk verschil zijn de referentieperiodes. Om uw omzetverlies in het 3e kwartaal 2021 te bepalen, vergelijkt u uw omzet in deze periode met uw omzet in het 3e kwartaal van 2019 óf het 3e kwartaal van 2020. Een ander verschil is dat het maximale subsidiebedrag voor grote bedrijven voor TVL Q3 weer is teruggebracht tot € 600.000, zoals dat ook voor het 1e kwartaal van 2021 gold.

Samenloop met NOW
Zoals we hiervoor al aangaven bij de NOW-regeling, telt de TVL vanaf NOW 3.0 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW – de subsidie om de loonkosten te kunnen doorbetalen.

Let op: eHerkenning niveau 3
U heeft minimaal eHerkenning niveau 3 nodig voor het aanvragen van TVL. Voor TVL over de periode juni-september 2020 en TVL over het laatste kwartaal van 2020 (Q4) kunt u tot 1 juli 2021 nog inloggen met eHerkenning niveau 1 en eHerkenning niveau 2 of 2+ voor het inzien van een aanvraag of te reageren op een vaststellingsverzoek. Gebruikt u voor de aanvraag DigiD of heeft u al eHerkenning 3 of hoger? Dan is er voor u niets gewijzigd.

11.Startersregeling
In het 1e en 2e kwartaal 2021 bestaat er een aparte regeling voor startende ondernemers die gebaseerd is op de TVL-regeling: de Startersregeling. Het aanvraagloket voor het 1e kwartaal (Q1) is tot 12 juli 2021 17.00 uur open. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U heeft zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de KvK;
 • De referentieperiode is het 3e kwartaal van 2020;
 • Het minimale omzetverlies in het 1e kwartaal van 2021 is 30% ten opzichte van de omzet in het 3e kwartaal van 2020;
 • De vaste lasten bedragen minimaal € 1.500 per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij SBI-code van uw branche hoort;
 • Het subsidiepercentage is 85%;
 • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500 per kwartaal en het maximum is € 124.999 per kwartaal.

 12. Update TOZO- en TONK-regelingen
Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt na 1 juli 2021 nog een kwartaal door. Tozo 5.0 bestaat – net als haar voorgangers – uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De inkomensaanvulling kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Uw woongemeente voert de regeling uit.

Bij aanvragen in het 3e kwartaal (1 juli t/m 30 september 2021) wordt de focus meer gelegd op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers. Zo moet het mogelijk worden dat u sneller weer op eigen benen kunt staan. Hiervoor wordt in Tozo 5.0 een aanvullende informatieplicht opgenomen die gemeenten kunnen gebruiken om een beter beeld te krijgen van uw situatie om zo te bepalen of u eventueel nog extra ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van uw onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst en de aanpak van uw schulden.

Later aflossen en langer afbetalen
Heeft u gebruik gemaakt van de Tozo-lening? Dan hoeft u voorlopig nog niet af te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verder verschoven van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Ook wordt tot die datum geen rente in rekening gebracht. Bovendien krijgt u vanaf de verstrekking van de lening 5 jaar – in plaats van 3½ jaar – de tijd om de lening af te lossen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De TONK-regeling wordt ook verlengd tot en met 30 september 2021. Heeft u door de huidige omstandigheden te maken met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen, waardoor u de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunt voldoen? En bieden andere regelingen niet of onvoldoende soelaas? Dan kunt u van deze ondersteuning gebruikmaken.

U bent bijvoorbeeld uw baan verloren en heeft geen recht (meer) op een uitkering of u heeft als zelfstandige vanwege de coronamaatregelen uw opdrachten zien verdwijnen, maar u kunt geen aanspraak maken op de Tozo. Maar ook als u al in 2020 ingestroomd bent in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komt u in aanmerking voor de TONK-regeling. De regeling voorziet in een (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten en wordt uitgevoerd door uw gemeente.

Deel het bericht via

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Heeft u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.

Laatste nieuws

Fisckwartaal(tje) 2024 – nr. 2

Dit is het Fisckwartaal(tje) van mei 2024. Deze nieuwsbrief met handige tips en actiepunten bevat fiscale, juridische en financiële actualiteiten.

Werken met zzp’ers

Als u werkt met zzp’ers, loopt u mogelijk het risico dat achteraf blijkt dat er toch sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst.

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruikmaken van de volgende fiscaalvriendelijke regelingen:
– de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en
– de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

U ontvangt deze maand de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op peildatum 1 januari 2023. Het is van groot belang om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Minimumloon gewijzigd in Minimumuurloon!

Het wettelijk minimumloon is sinds 1 januari 2024 vervangen door het wettelijk minimumuurloon. Hierdoor krijgt iedere werknemer van 21 jaar en ouder hetzelfde minimumuurloon ongeacht de arbeidsduur die in de organisatie geldt. Wat dit precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor u als werkgever, leest u hierna.

Heeft u hulp nodig bij …… ? Wij staan voor u klaar.