Met de komst van de Wet werk en zekerheid is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechterformule vervangen door de transitievergoeding. Hoewel de hoofdregel duidelijk lijkt, roept de transitievergoeding toch veel vragen op. Veel gestelde vragen zijn:

  1. Wanneer moet ik de transitievergoeding betalen: alleen bij vaste contracten of ook bij tijdelijke arbeidscontracten?
  2. Heeft iedere werknemer die wordt ontslagen recht op de transitievergoeding?
  3. Hoeveel transitievergoeding moet ik betalen?

(1.) Wanneer moet ik een vergoeding betalen?
Een werknemer heeft pas recht op een vergoeding als het dienstverband 24 maanden of meer heeft geduurd of bij meer dan 3 contracten. Tussenliggende perioden tellen niet mee voor de hoogte van de vergoeding. De transitievergoeding is weliswaar lager (globaal 1/3 van de kantonrechtersformule) maar daar staat tegenover dat ook werknemers met een tijdelijk contract onder voorwaarden recht hebben op een vergoeding als hun arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Bovendien bent u voortaan niet alleen een vergoeding verschuldigd bij een ontslag via de kantonrechter maar ook via het UWV Werkbedrijf.

(2.) Heeft iedere ontslagen werknemer recht op de transitievergoeding?
U ontslaat een werknemer om een bedrijfseconomische reden, want uw bedrijf bevindt zich in zwaar weer. Uw werknemer heeft desondanks recht op een vergoeding behalve als er sprake is van een faillissement, surseance van betaling of in het geval op u de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (eenmanszaak) van toepassing is. Bij een bedrijfseconomisch ontslag is het dus vrijwel niet mogelijk om een transitievergoeding te ontlopen. Bent u echter een kleine werkgever met minder dan 25 werknemers? In dat geval kunt u wellicht nog gebruikmaken van de ‘kleine werkgeversregeling’.

Kleine werkgevers
Als de werkgever de ‘kleine werkgeversregeling’ kan toepassen, dan worden alleen de dienstjaren vanaf 1 mei 2013 meegeteld voor de vaststelling van de hoogte van de transitievergoeding. De werkgever komt voor deze regeling in aanmerking als:

  • hij minder dan 25 werknemers in dienst had; en
  • er in het laatste boekjaar voor het ontslag sprake is van een negatief eigen vermogen; en
  • er de laatste 3 boekjaren een negatief resultaat is; en
  • de zogenaamde current ratio (staat er voldoende geld op de bank om op korte termijn schulden te kunnen voldoen) in het laatste boekjaar negatief is.

Bij het bepalen of een werkgever meer of minder dan 25 werknemers in dienst had, tellen payrollwerknemers mee. De werkgever doet een beroep op de kleine werkgeversregeling bij de aanvraag van een ontslagvergunning. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Niet alle ontslagen werknemers komen voor de transitievergoeding in aanmerking. Zo heeft een werknemer die wordt ontslagen vanwege of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen recht op een vergoeding. Dat geldt echter niet voor de werknemer die u ontslaat na 2 jaar ziekte. Ook bij een gedeeltelijk ontslag bent u een transitievergoeding verschuldigd. Zo zijn er meer uitzonderingen op de hoofdregel.

Uitzendkrachten
Een uitzendkracht met een dienstverband van 2 jaar of langer heeft ook recht op een transitievergoeding. Uitzendkrachten kennen vaak geen vast maandsalaris (omdat ze wisselend werken), zodat moet worden uitgegaan van het gemiddelde maandsalaris over de laatste 3 tot 5 jaar (of korter als het dienstverband korter heeft geduurd). Het uitzendbureau is de werkgever van een uitzendkracht en moet dus de transitievergoeding betalen. Uitzendbureaus zullen er voor kiezen om de transitievergoeding door te berekenen.

(3.) Hoeveel transitievergoeding moet ik betalen?
De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Uw werknemer ontvangt over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst 1/6 maandsalaris per half jaar. Na deze periode geldt 1/4 maandsalaris per half jaar. Er wordt niet afgerond naar boven, dus 5 maanden is geen vergoeding. Een contract dat 7 maanden heeft geduurd, betekent een vergoeding van 1/6 maandsalaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000 (of een jaarsalaris bij een hoger jaarinkomen dan € 76.000). Het berekenen van de transitievergoeding is vaak een lastige exercitie, met name bij lange dienstverbanden.

Advies
Het is voor u van belang om er voor te zorgen dat de totale duur van de arbeidscontracten korter is dan 24 maanden. Er is dan geen transitievergoeding verschuldigd. Als u wel een transitievergoeding moet betalen, bel ons kantoor en wij helpen u graag verder.

 

Ga terug

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanhef
Naam
Toestemming